Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) 2 1
Înapoi la lista articole
Creste Greutatea Totala maxima admisa si cea pe axe

REFERAT DE APROBARE a Ordinului ministrului transporturilor ÅŸi infrastructurii pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania NaÅ£ională de Autostrăzi ÅŸi Drumuri NaÅ£ionale din România – S.A. Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din OrdonanÅ£a de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinÅ£area CNADNR – SA prin reorganizarea Regiei Autonome “AdministraÅ£ia NaÅ£ională a Drumurilor din România”, aprobată prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, “CNADNR este persoană juridică română, de interes strategic naÅ£ional cât timp statul este acÅ£ionar majoritar, care se organizează ÅŸi funcÅ£ionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, ConstrucÅ£iilor ÅŸi Turismului, pe baza de gestiune economică ÅŸi autonomie financiară, conform legilor în vigoare ÅŸi statutului prevăzut în anexa nr. 1”. Potrivit prevederilor art. 41 alin. (4) lit. a) ÅŸi ale art. 47 alin. (4) din OrdonanÅ£a Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, ale art. 19 litera o) din anexa nr. 1 – Statutul CNADNR – SA – la OrdonanÅ£a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinÅ£area CNADNR – SA prin reorganizarea Regiei Autonome “AdministraÅ£ia NaÅ£ională a Drumurilor din România”, CNADNR-SA are în atribuÅ£ii încasarea de tarife suplimentare de utilizare, tarife de utilizare a zonei drumurilor, precum ÅŸi alte tarife, care se constituie venit propriu. În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizării ÅŸi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, furnizorii 2 ale căror bunuri divizibile sunt distribuite prin utilizarea reÅ£elei de drumuri publice din România au obligaÅ£ia să aibă în dotare, în punctele de încărcare, instalaÅ£ii de cântărire a vehiculelor rutiere. Având în vedere faptul că axa roÅ£ilor directoare nu este întotdeauna încărcată la limita maximă de încărcare admisă, o redistribuire a acestei mase, dar ÅŸi elemente legate de precizia de cântărire, conduc la depăşiri de masă totală mai puÅ£in controlabile. Pe de altă parte, având în vedere condiÅ£iile actuale de criză economică, în ideea de a reduce cheltuielile de transport ale autovehiculelor noi de la producător la beneficiar ÅŸi, implicit, costurile pe unitatea de produs, considerăm că este oportună majorarea dimensiunilor de gabarit maxime admise pentru trenurile rutiere destinate transportului de vehicule astfel încât acestea să poată transporta 10 vehicule simultan. Fata de cele prezentate, se impune modificarea literei h) a punctului 4 al punctului XI al literei B) a notei din Anexa nr. 1 a Ordinului ministrului transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania NaÅ£ională de Autostrăzi ÅŸi Drumuri NaÅ£ionale din România – S.A, prin creÅŸterea cu un procent a marjei de la punctele i - iv, introducerea unei noi litere, d1) ÅŸi modificarea literei f), precum ÅŸi modificarea punctelor 2.1 ÅŸi 3 din tabelul din Anexa nr. 3 a aceluiaÅŸi ordin, sens în care am elaborat prezentul proiect de ordin, pe care îl supunem spre aprobare. AVIZAT AVIZAT D.T.R. D.G.I.R.C DIRECTOR DIRECTOR GENERAL Sorin SIRBU Adrian IONESCU 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ÅžI INFRASTRUCTURII ORDIN Nr. ……….. din …………………..2009 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania NaÅ£ională de Autostrăzi ÅŸi Drumuri NaÅ£ionale din România – S.A. In temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) lit.a), ale art.47 alin.(4) din OrdonanÅ£a Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, ale art.10 lit. p) din OrdonanÅ£a Guvernului nr.19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, ale art.11 alin.(3) din OrdonanÅ£a Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare ÅŸi a tarifului de trecere pe reÅ£eaua de drumuri naÅ£ionale din România, aprobată cu modificări ÅŸi completări prin Legea nr.424/2002, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, precum ÅŸi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea ÅŸi funcÅ£ionarea Ministerului Transporturilor ÅŸi Infrastructurii, ministrul transporturilor ÅŸi infrastructurii emite următorul ordin: Art. I. – Ordinul ministrului transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania NaÅ£ională de Autostrăzi ÅŸi Drumuri NaÅ£ionale din România – S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 4 martie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică ÅŸi se completează după cum urmează: 1. La Nota din Anexa nr. 1, litera B), punctul XI.4., litera h) se modifică ÅŸi va avea următorul cuprins: „h) Nu se eliberează autorizaÅ£ie specială de transport, nu se tarifează ÅŸi nu se sancÅ£ionează contravenÅ£ional depăşirea masei maxime admise pe axă ÅŸi a masei totale sau a maselor pe axe ÅŸi masei totale înscrise în autorizaÅ£ia specială de transport sau în avizul prealabil, dacă depăşirea este de până la : (i) 4% inclusiv, pentru masa pe axă simplă; (ii) 4% inclusiv, pentru masa pe axă dublă; (iii) 4% inclusiv, pentru masa pe axă triplă; (iv) 5% inclusiv, pentru masa totală.” 2. La Nota din Anexa nr. 1, litera B), punctul XI.5., după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins: „d1) Pentru vehicule specializate a căror caroserie este destinată transportului de vehicule nu se tarifează ÅŸi nu se sancÅ£ionează contravenÅ£ional depăşirea cu 0,01-0,15 m a înălÅ£imii maxime admise sau a înălÅ£imii înscrise în autorizaÅ£ia specială de transport ori în avizul prealabil, iar pentru înălÅ£imea de 4,01-4,15 m, inclusiv, se eliberează aviz prealabil de către Compania NaÅ£ională de Autostrăzi ÅŸi Drumuri NaÅ£ionale din România – S.A. pentru cunoaÅŸterea de către operatorul de transport a traseului de parcurs ÅŸi pentru asigurarea siguranÅ£ei rutiere.” 2 3. La Nota din Anexa nr. 1, litera B), punctul XI.5., litera f) se modifică ÅŸi va avea următorul cuprins: “f) Pentru vehicule specializate a căror caroserie este destinată transportului de vehicule nu se eliberează autorizaÅ£ie specială de transport până la lungimea de 21,15 metri inclusiv.” 4. La Anexa nr. 3, punctele 2.1 ÅŸi 3 din tabel se modifică ÅŸi vor avea următorul cuprins: „2.1. Vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone ÅŸi mai mică de 7,5 tone, exclusiv vehiculele de transport de persoane”. „3. Vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone ÅŸi mai mică de 12 tone, exclusiv vehiculele de transport de persoane”. Art. II – Compania NaÅ£ională de Autostrăzi ÅŸi Drumuri NaÅ£ionale din România – S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. III – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Înapoi la lista articole