Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) 2 1
Înapoi la lista articole
TRATATUL DE ADERARE AL ROMANIEI -POLITICA IN DOMENIUL TRANSPORTURILOR

5. POLITICA ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR
(1) 31993R3118: Regulamentul (CEE) nr. 3118/93 al Consiliului din 25 octombrie 1993 privind stabilirea conditiilor în care transportatorii nerezidenti pot presta servicii de transport rutier national de marfa în interiorul unui stat membru (JO L 279, 12.11.1993, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima data prin:
32002 R 0484: Regulamentul (CE) nr. 484/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 1.3.2002 (JO L 76, 19.3.2002, p. 1).
(a) Prin derogare de la articolul l din Regulamentul (CEE) nr. 3118/93 si pâna la sfârsitul celui
de-al treilea an de la data aderarii, transportatorii stabiliti în Bulgaria sunt exclusi de la prestarea
serviciilor de transporturi rutiere nationale de marfa în celelalte state membre, iar transportatorii
stabiliti în celelalte state membre sunt exclusi de la prestarea serviciilor de transporturi rutiere
nationale de marfa în Bulgaria.
(b) înainte de sfârsitul celui de-al treilea an de la data aderarii, statele membre informeaza
Comisia daca vor prelungi aceasta perioada pentru cel mult doi ani sau daca vor aplica în întregime
articolul l din regulament de la acea data. în lipsa unei asemenea notificari se aplica articolul l din
regulament. Numai transportatorii stabiliti în acele state membre în care se aplica articolul l din
regulament pot presta servicii de transporturi rutiere de marfa în celelalte state membre în care se
aplica, de asemenea, articolul l.
(c) Acele state membre în care, în temeiul literei (b) de mai sus, se aplica articolul l din
regulament pot recurge la procedura de mai jos pâna la sfârsitul celui de-al cincilea an de la data aderarii.
în cazul în care un stat membru mentionat în paragraful precedent se confrunta cu o perturbare grava a pietei sale nationale sau a unor segmente ale acesteia cauzata ori accentuata de cabotaj, cum ar fi un excedent major al ofertei în raport cu cererea sau o amenintare a stabilitatii ori a supravietuirii financiare a unui numar semnificativ de întreprinderi de transport rutier de marfa, statul membru în cauza informeaza Comisia si pe celelalte state membre cu privire la acestea si le ofera toate detaliile relevante. Pe baza acestei informari, statul membru în cauza poate solicita Comisiei sa suspende, în tot sau în parte, aplicarea articolului l din regulament, în vederea normalizarii situatiei.
Comisia examineaza situatia pe baza datelor furnizate de statul membru în cauza si, în termen de o luna de la primirea cererii, decide daca este cazul sau nu sa adopte masuri de salvgardare. Se aplica procedura prevazuta în articolul 7 alineatul (3) paragrafele al doilea, al treilea si al patrulea, precum si în articolul 7 alineatele (4), (5) si (6) din regulament.
Oricare dintre statele membre mentionate în primul paragraf de mai sus poate, în cazuri urgente si exceptionale, sa suspende aplicarea articolului l din regulament, dupa care notifica motivat Comisia.
(d) Atât timp cât aplicarea articolului l din regulament este suspendata în temeiul literelor (a) si
(b) de mai sus, statele membre pot reglementa accesul la serviciile lor de transport rutier
national de marfa prin schimbul treptat de autorizatii de cabotaj pe baza de acorduri bilaterale.
Aceasta poate include si posibilitatea liberalizarii totale.
(e) Aplicarea literelor (a) - (c) nu poate avea ca efect un acces mai restrictiv la serviciile de
transport rutier national de marfa decât cel existent la data semnarii Tratatului de aderare.
(2) 31996 L 0026: Directiva 96/26/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind accesul la profesia de transportator rutier de marfa si transportator rutier de calatori si recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si a altor titluri oficiale de calificare, pentru a facilita acestor transportatori dreptul la libera stabilire pentru operatiuni de transport national si international (JO L 124, 23.5.1996, p. 1), astfel cum a fost modificata ultima data prin:
32004 L 0066: Directiva 2004/66/CE a Consiliului din 26.4.2004 (JO L 168, l .5.2004, p. 35).
Pâna la 31 decembrie 2010, articolul 3 alineatul (3) litera (c) din Directiva 96/26/CE nu se aplica pe teritoriul Bulgariei întreprinderilor de transport care desfasoara exclusiv transporturi interne rutiere de marfa si de calatori.
Capitalul disponibil si rezervele acestor operatori vor atinge treptat nivelurile minime prevazute de dispozitiile respectivului articol în conformitate cu urmatorul calendar:
- la l ianuarie 2007, operatorul trebuie sa aiba un capital disponibil si rezerve în valoare de cel
putin 5 850 EUR pentru primul vehicul si cel putin 3 250 EUR pentru fiecare vehicul
suplimentar;
- la l ianuarie 2008, operatorul trebuie sa aiba un capital disponibil si rezerve în valoare de cel
putin 6 750 EUR pentru primul vehicul si cel putin 3 750 EUR pentru fiecare vehicul
suplimentar;
- la l ianuarie 2009, operatorul trebuie sa aiba un capital disponibil si rezerve în valoare de cel
putin 7 650 EUR pentru primul vehicul si cel putin 4 250 EUR pentru fiecare vehicul
suplimentar;
- la l ianuarie 2010, operatorul trebuie sa aiba un capital disponibil si rezerve în valoare de cel
putin 8 550 EUR pentru primul vehicul si cel putin 4 750 EUR pentru fiecare vehicul
suplimentar.
(3) 31996 L 0053: Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite autovehicule care circula în interiorul Comunitatii, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul national si international si a maselor maxime autorizate în traficul international (JO L 235, 17.9.1996, p. 59), astfel cum a fost modificata ultima data prin:
32002 L 0007: Directiva 2002/7/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 18.2.2002 (JO L 67, 9.3.2002, p. 47).
Prin derogare de la dispozitiile articolului 3 alineatul (1) din Directiva 96/53/CE, vehiculele care se conformeaza valorilor limita din categoriile 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 si 3.5.1 prevazute în anexa I la respectiva directiva pot utiliza numai sectiunile care nu sunt reabilitate din reteaua bulgara de drumuri pâna la 31 decembrie 2013 daca respecta limitele bulgare de masa pe axa în vigoare.
De la data aderarii nu mai poate fi impusa nici o restrictie privind utilizarea de catre vehiculele care se conformeaza cerintelor Directivei 96/53/CE a principalelor rute de tranzit prevazute în anexa I la Decizia nr. 1692/96/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientarile comunitare pentru dezvoltarea retelei transeuropene de transportl.
Bulgaria adera la calendarul prevazut în tabelul de mai jos în vederea reabilitarii retelei sale de drumuri principale. Orice investitii în infrastructura care implica utilizarea de fonduri din bugetul Comunitatii urmaresc sa asigure ca arterele sunt construite si reabilitate corespunzator unei încarcaturi cu masa de 11,5 tone pe axa.
Corespunzator realizarii reabilitarii, are loc o deschidere treptata a retelei bulgare de drumuri secundare, inclusiv a retelei prevazute de anexa I la Decizia nr. 1692/96/CE, pentru vehiculele aflate în trafic international care respecta valorile limita prevazute de directiva, în scopul încarcarii si descarcarii, în cazurile în care este posibil din punct de vedere tehnic, utilizarea sectiunilor nereabilitate retelei de drumuri secundare este permisa pe parcursul întregii perioade de tranzitie.
De la data aderarii, toate vehiculele aflate în trafic international prevazute cu suspensie pneumatica care respecta valorile limita prevazute de Directiva 96/53/CE nu sunt supuse nici unor tarife suplimentare temporare pentru utilizarea retelei secundare bulgaresti de transporturi rutiere.
Tarifele suplimentare temporare pentru utilizarea sectiunilor nereabilitate ale retelei de catre vehiculele aflate în trafic international care nu sunt prevazute cu suspensie pneumatica si care respecta valorile-limita ale directivei sunt percepute în mod nediscriminatoriu. Regimul de tarifare este transparent, iar plata acestor tarife nu poate impune utilizatorului formalitati administrative sau întârzieri excesive, dupa cum plata acestor tarife nu poate conduce la un control sistematic la frontiera al respectarii limitelor masei pe axa. Respectarea limitelor masei pe axa este asigurata într-un mod nediscriminatoriu pe întreg teritoriul si se aplica, de asemenea, vehiculelor înmatriculate în Bulgaria.
...
6. IMPOZITARE
(1) 31977 L 0388: Directiva 77/388/CE a sasea directiva a Consiliului din 17 mai 1977 privind
armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri - sistemul
comun privind taxa pe valoarea adaugata: baza unitara de stabilire (JO L 145,13.6.1977, p. 1),
astfel cum a fost modificata ultima data prin:
32004 L 0066: Directiva 2004/66/CE a Consiliului din 26.4.2004 (JO L 168, l .5.2004, p. 35).
în întelesul aplicarii articolului 28 alineatul (3) din Directiva 77/388/CEE, Bulgaria poate mentine scutirea de taxa pe valoarea adaugata a transportului international de calatori, prevazuta la punctul 17 din anexa F la directiva, pâna la data la care conditiile stabilite prin articolul 28 alineatul (4) din directiva sunt îndeplinite sau atât timp cât aceeasi scutire este aplicata de oricare dintre actualele state membre, oricare din aceste date este prima în ordine cronologica.
(2) 31992 L 0079: Directiva 92/79/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind apropierea
taxelor pentru tigarete (JO L 316, 31.10.1992, p. 8), astfel cuma fost modificata ultima data prin:
32003 L 0117: Directiva 2003/117/CE a Consiliului din 5.12.2003 (JO L 333, 20.12.2003, p. 49).
Prin derogare de la articolul 2 alineatul (1) din Directiva 92/79/CEE, Bulgaria poate amâna pâna la 31 decembrie 2009 aplicarea accizei minime globale raportate la pretul de vânzare cu amanuntul (care include toate taxele) al tigaretelor din categoria de pret cea mai vînduta, cu conditia ca în aceasta perioada Bulgaria sa-si ajusteze treptat cotele accizelor la acciza minima globala prevazuta de directiva.
Fara a aduce atingere articolului 8 din Directiva 92/12/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind regimul general al produselor supuse accizelor si detinerea, circulatia si controlul acestor produsel, si dupa informarea Comisiei, statele membre pot mentine, atât timp cât derogarea aratata mai sus este aplicabila, contingentele la tigaretele care pot fi introduse pe teritoriul lor din Bulgaria fara plata unor accize suplimentare în afara celor aplicate importurilor din tari terte. Statele membre care recurg la aceasta posibilitate pot efectua controalele necesare, cu conditia ca aceste controale sa nu împiedice buna functionare a pietei interne.
(3) 32003 L 0049: Directiva 2003/49/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind un sistem comun de impozitare aplicabil platilor de dobânzi si redevente efectuate între societati asociate din state membre diferite (JO L 157, 26.6.2003, p. 49), astfel cum a fost modificata ultima data prin:
- 32004 L 0076: Directiva 2004/76/CE a Consiliului din 29.4.2004 (JO L 157, 30.4.2004, p. 106).
Bulgaria este autorizata sa nu aplice dispozitiile articolului l din Directiva 2003/49/CE pâna la 31 decembrie 2014. Pe durata acestei perioade de tranzitie, cota impozitului pe platile de dobânda sau redevente efectuate catre o societate asociata din alt stat membru sau catre un sediu permanent situat în alt stat membru al unei societati asociate dintr-un stat membru nu trebuie sa depaseasca 10% pâna la 31 decembrie 2010 si nu trebuie sa depaseasca 5% pentru urmatorii ani pâna la 31 decembrie 2014.
(4) 32003 L 0096: Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar pentru impozitarea produselor energetice si a electricitatii (JO L 283, 31.10.2003, p. 51), astfel cum a fost modificata ultima data prin:
32004 L 0075: Directiva 2004/75/CE a Consiliului din 29.4.2004 (JO L 157, 30.4.2004, p. 100).
(a) Prin derogare de la dipozitiile articolului 7 din Directiva 2003/96/CE, Bulgaria poate aplica
urmatoarele perioade de tranzitie:
- pâna la l ianuarie 2011, sa alinieze nivelul national de impozitare a benzinei fara plumb
utilizate drept carburant la nivelul minim de 359 EUR pentru l 0001. De la l ianuarie 2008,
cota efectiva de impozitare aplicata benzinei fara plumb utilizate drept carburant nu va fi mai
mica de 323 EUR pentru l 0001;
- pâna la l ianuarie 2010, sa alinieze nivelul national de impozitare pentru motorina si
kerosenul utilizate drept carburant la nivelul minim de 302 EUR pentru l 000 l si pâna la l
ianuarie 2013 sa atinga nivelul minim de 330 EUR pentru l 000 1. De la l ianuarie 2008, cota
efectiva de impozitare aplicata motorinei si kerosenului utilizate drept carburant nu va fi mai
mica de 274 EUR pentru l 0001.
(b) Prin derogare de la dispozitiile articolului 9 din Directiva 2003/96/CE, Bulgaria poate aplica
urmatoarele perioade de tranzitie:
- pâna la l ianuarie 2010, sa alinieze nivelul national de impozitare a carbunelui si cocsului
utilizate în termoficare, la nivelele minime de impozitare stabilite în anexa I tabelul C;
- pâna la l ianuarie 2009, sa alinieze nivelul national de impozitare a carbunelui si cocsului utilizate în alt scop decât în termoficare, la nivelele minime de impozitare stabilite în anexa I tabelul C.
De la l ianuarie 2007, cotele efective de impozitare aplicate produselor energetice nu trebuie sa fie mai mici de 50% din cota minima în materie la nivel comunitar.
(c) Prin derogare de la dispozitiile articolului 10 din Directiva 2003/96/CE, pâna la l ianuarie 2010 Bulgaria poate aplica o perioada de tranzitie pentru alinierea nivelelor nationale de impozitare a energiei electrice la nivelele minime de impozitare stabilite în anexa I tabelul C. De la l ianuarie 2007, cotele efective de impozitare aplicate energiei electrice nu vor fi mai mici de 50% din cota minima în materie la nivel comunitar.

Înapoi la lista articole