Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) 2 1
Înapoi la lista articole
Marje de eroare tonaj

ORDIN Nr. 632 din 15 mai 2009 privind modificarea ÅŸi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania NaÅ£ională de Autostrăzi ÅŸi Drumuri NaÅ£ionale din România - S.A.
EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR ÅžI INFRASTRUCTURII
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 348 din 25 mai 2009

    în temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) lit. a), ale art. 47 alin. (4) din OrdonanÅ£a Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, ale art. 10 lit. p) din OrdonanÅ£a Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, ale art. 1^1 alin. (3) din OrdonanÅ£a Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare ÅŸi a tarifului de trecere pe reÅ£eaua de drumuri naÅ£ionale din România, aprobată cu modificări ÅŸi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, precum ÅŸi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea ÅŸi funcÅ£ionarea Ministerului Transporturilor ÅŸi Infrastructurii,

    ministrul transporturilor ÅŸi infrastructurii emite următorul ordin:

    ART. I
    Ordinul ministrului transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania NaÅ£ională de Autostrăzi ÅŸi Drumuri NaÅ£ionale din România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 4 martie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică ÅŸi se completează după cum urmează:
    1. La nota din anexa nr. 1, litera B punctul XI.4, litera h) se modifică ÅŸi va avea următorul cuprins:
    "h) Nu se eliberează autorizaÅ£ie specială de transport, nu se tarifează ÅŸi nu se sancÅ£ionează contravenÅ£ional depăşirea masei maxime admise pe axă ÅŸi a masei totale sau a maselor pe axe ÅŸi a masei totale înscrise în autorizaÅ£ia specială de transport ori în avizul prealabil, dacă depăşirea este de până la:
    (i) 4% inclusiv, pentru masa pe axă simplă;
    (ii) 4% inclusiv, pentru masa pe axă dublă;
    (iii) 4% inclusiv, pentru masa pe axă triplă;
    (iv) 5% inclusiv, pentru masa totală."
    2. La nota din anexa nr. 1, litera B punctul XI.5, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:
    "d^1) Pentru vehicule specializate a căror caroserie este destinată transportului de vehicule nu se tarifează ÅŸi nu se sancÅ£ionează contravenÅ£ional depăşirea cu 0,01 - 0,15 m a înălÅ£imii maxime admise sau a înălÅ£imii înscrise în autorizaÅ£ia specială de transport ori în avizul prealabil, iar pentru înălÅ£imea de 4,01 - 4,15 m inclusiv se eliberează aviz prealabil de către Compania NaÅ£ională de Autostrăzi ÅŸi Drumuri NaÅ£ionale din România - S.A. pentru cunoaÅŸterea de către operatorul de transport a traseului de parcurs ÅŸi pentru asigurarea siguranÅ£ei rutiere."
    3. La nota din anexa nr. 1, litera B punctul XI.5, litera f) se modifică ÅŸi va avea următorul cuprins:
    "f) Pentru vehicule specializate a căror caroserie este destinată transportului de vehicule nu se eliberează autorizaÅ£ie specială de transport până la lungimea de 21,15 m inclusiv."
    4. La anexa nr. 3, punctele 2.1 ÅŸi 3 din tabel se modifică ÅŸi vor avea următorul cuprins:
    "2.1. Vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone ÅŸi mai mică de 7,5 tone, exclusiv vehiculele de transport de persoane.
    ..........................................................................
    3. Vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone ÅŸi mai mică de 12 tone, exclusiv vehiculele de transport de persoane."
    ART. II
    Compania NaÅ£ională de Autostrăzi ÅŸi Drumuri NaÅ£ionale din România - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                Ministrul transporturilor ÅŸi infrastructurii,
                            Radu Mircea Berceanu

    BucureÅŸti, 15 mai 2009.
    Nr. 632.

Înapoi la lista articole