Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) 2 1
Înapoi la lista articole
IMPOZIT FORFETAR OG 34/11.04.2009

Ordonanţă de urgenţă nr. 34 din 11/04/2009 (Ordonanţă de urgenţă 34/2009)
cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Publicat în Monitorul Oficial nr. 249 din 14/04/2009

 

Luand in considerare actualul context international, principalele caracteristici ale politicii bugetare in perioada urmatoare, care vor fi subordonate obiectivelor de sustinere a cresterii economice si de reducere a inflatiei si atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice,

   avand in vedere opiniile si recomandarile Comisiei Europene si ale organismelor financiare internationale, referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare in sensul diminuarii cheltuielilor curente de administrare si alocarea cu prioritate a resurselor catre proiecte cu efect multiplicator in economie care reprezinta principalul mijloc de limitare a ritmului de scadere economica si de compensare partiala a reducerii activitatii din sectorul privat,

   pentru pastrarea echilibrelor bugetare sunt necesare unele masuri menite sa reduca volumul cheltuielilor bugetare la un nivel care sa permita respectarea angajamentelor interne si internationale asumate de Guvernul Romaniei, inclusiv in ceea ce priveste nivelul deficitului bugetar.
   In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
   in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
   Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
   CAPITOLUL I
 Rectificarea bugetara pe anul 2009
   Art. 1. - Bugetul de stat pe anul 2009, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 si nr. 121 bis din 27 februarie 2009, se modifica si se completeaza potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
   Art. 2. -
(1) Influentele asupra bugetului de stat pe anul 2009, detaliate la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe titluri, sunt prevazute in anexa nr. 1.
   (2) Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2009 pe titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite este prevazuta in anexa nr. 2.
   Art. 3. -
(1) Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009, stabilit conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazut in anexa nr. 3/16/13b la bugetul Ministerului Finantelor Publice, se majoreaza la venituri cu suma de 154.000 mii lei si, in mod corespunzator, la cheltuieli astfel:
   a) 94.000 mii lei la titlul "Cheltuieli de capital", inclusiv pentru finantarea modernizarii punctelor de trecere a frontierei la standardele Schengen;
   b) 60.000 mii lei la titlul "Bunuri si servicii".
   (2) In bugetul Ministerului Finantelor Publice pe anul 2009, capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 20 "Bunuri si servicii", la articolul 25 "Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului potrivit dispozitiilor legale" se cuprinde si suma de 1.000 mii lei pentru consultanta juridica in domeniul datoriei publice, care se asigura prin redistribuire in cadrul acestui capitol.
   Art. 4. - Se autorizeaza Secretariatul General al Guvernului sa efectueze modificari in volumul si structura bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, cu incadrare in suma totala aprobata in anexa nr. 3/13/02 la titlul "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", precum si redistribuiri de credite bugetare in cadrul titlurilor de cheltuieli ca urmare a bugetului rezultat dupa punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiintarea Cancelariei Primului-Ministru si stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 145 in 9 martie 2009, cu modificarile ulterioare.
   Art. 5. - Se autorizeaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei sa suplimenteze veniturile bugetului sumelor alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii pe anul 2009 cu suma de 30.000 mii lei, provenita din repartizarea profitului Companiei Nationale "Loteria Romana" - S.A. si in mod corespunzator se majoreaza cheltuielile prevazute la capitolul 70.10 "Locuinte, servicii si dezvoltare publica", titlul VII "Alte transferuri", articolul 55 "Alte transferuri", in anexa nr. 3/15/13.
   Art. 6. - Se autorizeaza Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii sa efectueze redistribuiri de credite bugetare intre obiectivele de investitii in continuare, obiectivele de investitii noi si "Alte cheltuieli de investitii", in limita prevederilor bugetare aprobate.
   Art. 7. - Se autorizeaza Ministerul Apararii Nationale sa efectueze redistribuiri de sume la veniturile si cheltuielile bugetului sumelor alocate pentru activitati finantate din venituri proprii, prevazute in anexa nr. 3/18/13.
   Art. 8. - Se autorizeaza Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sa redistribuie in cadrul creditelor bugetare aprobate la capitolul 68.01 "Asigurari si asistenta sociala" suma de 3.200 mii lei de la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila" la titlul 71 "Active nefinanciare", pentru finalizarea sistemului informatic integrat pentru administrarea prestatiilor sociale.
   Art. 9. - Se autorizeaza Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri sa efectueze redistribuiri de credite bugetare de la alte programe, in vederea finantarii in anul 2009 a "Programului privind organizarea Targului Intreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM 2009", fara afectarea fondurilor prevazute pentru stimularea exportului.
   Art. 10. - In cazul in care creditele bugetare aferente titlului 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare" din bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale sunt insuficiente, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si Ministerului Finantelor Publice, va aproba finantarea temporara, din veniturile obtinute din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, a proiectelor din cadrul Politici Comune Agricole si de Pescuit.
   Art. 11. - Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Ministerului Mediului pe anul 2009 se diminueaza la capitolul 74.08 "Protectia mediului", titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare" cu suma de 757.675 mii lei.
   Art. 12. - In anexa nr. 3/23/02 la bugetul Ministerului Mediului, la asteriscul din subsolul anexei, comuna Seicaia se va citi comuna Sercaia.
   Art. 13. -
(1) Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2009, de la capitolul 84.01 "Transporturi" alineatul "Subventii pentru transportul de calatori cu metroul" se suporta si subventiile aferente lucrarilor executate si neplatite in anul 2008.
   (2) Se autorizeaza Ministerul Transporturilor si Infrastructurii sa efectueze urmatoarele modificari:
   a) redistribuirea sumei de 4.918 mii lei de la proiectul 15 ISPA2004/RO/16/P/PA/002 - "Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor ce vor fi propuse spre finantare prin Fondul de Coeziune (CNADNR)" la proiectul 65 ISPA2004/RO/16/P/PT/009 - "Constructia infrastructurii feroviare si rutiere la cel de-al doilea pod Calafat-Vidin (CNADNR)", prevazute in anexa nr. 3/24/21;
   b) redistribuirea sumei de 23.000 mii lei de la proiectul 17 ISPA2001/RO/P/PT/005 "Constructia variantei de ocolire a orasului Sibiu (CNADNR)" la proiectul 16 ISPA2001/RO/P/PT/006 "Reabilitarea Sectiunii Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, km 332+150-km 495+800", pe anul 2009 si pe total proiect, prevazute in anexa nr. 3/24/21;
   c) redistribuirea sumei de 23.000 mii lei de la obiectivul de investitii "Constructia variantei de ocolire a orasului Sibiu" la obiectivul de investitii "Reabilitarea Sectiunii Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, km 332+150-km 495+800 (CNADNR)", pe anul 2009 si pe total, prevazute in anexa nr. 3/24/29.
   Art. 14. - Se autorizeaza Ministerul Sanatatii sa efectueze urmatoarele modificari:
   a) redistribuiri de credite bugetare la capitolul 66.01 "Sanatate", intre titlul 20 "Bunuri si servicii" si titlul 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", precum si in cadrul titlului 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", inclusiv majorarea alineatului 51.01.11 "Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate" cu suma de 4.500 mii lei si introducerea alineatului 51.02.08 "Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta" cu suma de 1.415 mii lei;
   b) redistribuiri de credite bugetare la capitolul 66.10 "Sanatate", intre si in cadrul titlurilor 20 "Bunuri si servicii", 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice" si 71 "Active nefinanciare", cu suplimentarea alineatului 51.01.35 "Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre Fondul de asigurari sociale de sanatate" cu suma de 25.500 mii lei pentru Programul national de depistare precoce a cancerului;
   c) introducerea in programul "Asigurarea dezvoltarii capacitatii institutionale a sistemului de sanatate" al capitolului 70.10 "Locuinte, servicii si dezvoltare publica" a sumei de 901 mii lei, prin diminuarea cu aceeasi suma a capitolului 66.10 "Sanatate".
   Art. 15. - In bugetul Ministerului Tineretului si Sportului, anexa nr. 3/36/02, textul celui de-al doilea asterisc din subsolul acesteia se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Din totalul sumei de 135.160 mii lei, suma de 400 mii lei este destinata Federatiei Romane de Tenis pentru Cupa Davis".
   Art. 16. - Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe anul 2009 pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti se diminueaza cu suma de 811,9 milioane lei, potrivit anexei nr 3.
   Art. 17. - Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2009 se modifica dupa cum urmeaza:
   a) veniturile se diminueaza cu suma de 564,5 milioane lei prin diminuarea contributiilor de asigurari cu suma de 594,5 milioane lei, din care: 382,7 milioane lei la contributiile de asigurari sociale de sanatate si 211,8 milioane lei la contributii pentru concedii si indemnizatii si prin majorarea subventiilor cu suma de 30,0 milioane lei, din care: 4,5 milioane lei subventia primita de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si cu suma de 25,5 milioane lei sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii;
   b) cheltuielile se majoreaza cu suma de 21,1 milioane lei la capitolul 66.05 "Sanatate", prin diminuarea cu suma de 8,9 milioane lei a titlului "Cheltuieli de personal" si majorarea cu suma de 30,0 milioane lei a titlului "Bunuri si servicii";
   c) Fondul de rezerva al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate se diminueaza cu suma de 3,8 milioane lei;
   d) excedentul bugetului se diminueaza cu suma de 581,8 milioane lei.
   Art. 18. -
(1) Bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2009, aprobate prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 19/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 122 din 27 februarie 2009, se modifica potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
   (2) In bugetul asigurarilor sociale de stat veniturile aferente sistemului public de pensii se diminueaza la contributiile de asigurari sociale de stat cu suma de 1.573,0 milioane lei si se majoreaza la subventii de la bugetul de stat cu suma de 1.347,5 milioane lei, cheltuielile se diminueaza cu suma de 4,1 milioane lei la titlul "Cheltuieli de personal" al capitolului 68.03 "Asigurari si asistenta sociala", iar excedentul se diminueaza cu suma de 221,4 milioane lei.
   (3) Se autorizeaza Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sa majoreze la capitolul 68.03 "Asigurari si asistenta sociala" titlul "Dobanzi" cu suma de 21,1 milioane lei, prin redistribuire de la alte titluri in cadrul aceluiasi capitol.
   (4) Veniturile sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se diminueaza cu suma de 9,4 milioane lei la contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, iar excedentul acestui sistem se diminueaza cu aceeasi suma.
   (5) In bugetul asigurarilor pentru somaj, veniturile aferente sistemului asigurarilor pentru somaj se diminueaza la contributii de asigurari pentru somaj cu suma de 110,7 milioane lei, cheltuielile se majoreaza la capitolul 68.04 "Asigurari si asistenta sociala" cu suma de 328,0 milioane lei, prin majorarea cu 240,3 milioane lei la titlul "Asistenta sociala", cu suma de 82,5 milioane lei la titlul "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", cu 2,5 milioane lei la titlul "Bunuri si servicii", cu 7,0 milioane lei prin introducerea titlului "Dobanzi" si prin diminuarea cu 4,3 milioane lei la titlul "Cheltuieli de personal", iar deficitul se majoreaza cu suma de 438,7 milioane lei.
   (6) In bugetul asigurarilor pentru somaj, la capitolul 80.04 "Actiuni generale economice, comerciale si de munca", la titlul "Alte transferuri", articolul "Transferuri interne", se introduce alineatul "Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeana" cu suma de 0,01 milioane lei, care se asigura prin redistribuire in cadrul acestui titlu.
   (7) Veniturile fondului de garantare pentru plata creantelor salariale se diminueaza la contributia angajatorilor cu suma de 20,4 milioane lei si se diminueaza cu aceeasi suma excedentul acestui fond.
   (8) Se autorizeaza Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sa detalieze la capitolul 64.04 "Cheltuielile fondului de garantare pentru plata creantelor salariale" alineatele articolului "Cheltuieli salariale in bani" de la titlul "Cheltuieli de personal" din bugetul asigurarilor pentru somaj.
   Art. 19. -
(1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificarile prevazute in prezentul capitol in volumul si structura bugetelor acestora si ale bugetului de stat, bugetului sumelor alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj.
   (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), in termen de 5 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ordonatorii principali de credite comunica Ministerului Finantelor Publice detalierea modificarilor aprobate.
   (3) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa detalieze influentele aprobate si sa introduca modificarile prevazute in prezentul capitolul in bugetele lor si in anexele la acestea.
   Art. 20. - Incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta si pana la data de 31 decembrie 2009, dispozitiile art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, se suspenda.
   CAPITOLUL II
 Masuri privind cheltuielile publice
   Art. 21. - Prevederile prezentului capitol se aplica autoritatilor si institutiilor publice a caror finantare se asigura astfel:
   a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz;
   b) din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz;
   c) integral din venituri proprii.
   Art. 22. -
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se suspenda ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 21. Posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, precum si cele a caror ocupare a fost deja aprobata de Guvern prin memorandum pot fi ocupate in conditiile legii.
   (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite, in cazuri temeinic justificate, pot aproba ocuparea unui procent de maxim 15% din totalul posturilor ce se vor vacanta dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, numai in conditiile incadrarii in cheltuielile de personal aprobate prin buget. Pentru posturile din sistemul de invatamant de stat, urmarirea incadrarii in procentul de maxim 15% se realizeaza la nivelul intregului sistem de invatamant de stat, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii.
   (3) Ocuparea posturilor prevazute la alin. (2) se va face prin concurs sau examen, in conditiile legii, pe raspunderea ordonatorilor principali de credite.
   Art. 23. -
(1) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ordonatorii principali de credite ai autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 21 vor comunica Guvernului propunerile de reorganizare institutionala ale acestora si vor transmite Ministerului Finantelor Publice cuantumul sumelor rezultate din economii fata de bugetul aprobat la cheltuielile de personal, altele decat cele rezultate la art. 22.
   (2) In termen de 10 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1), Ministerul Finantelor Publice va prezenta Guvernului situatia centralizata a sumelor comunicate de ordonatorii principali de credite, in baza careia acesta va dispune asupra indexarilor salariale ce pot fi acordate in anul 2009.
   Art. 24. -
(1) De la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 21 li se interzice achizitionarea, preluarea in leasing sau inchirierea de:
   a) autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la alin. (1) al art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
   b) mobilier si aparatura birotica, asa cum sunt prevazute la subgrupele 3.1. "Mobilier" si 3.2. "Aparatura birotica" din cadrul grupei 3 "Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale" din Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile ulterioare, precum si obiecte de inventar de natura acestora, in scopul dotarii spatiilor cu destinatia de birou.
   (2) Asigurarea necesitatilor de bunuri prevazute la alin. (1) se va putea face numai prin redistribuiri din cadrul aceleiasi institutii sau de la alte institutii publice.
   (3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) si (2):
   a) autoritatile si institutiile publice nou-infiintate dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, numai in primul an de functionare, daca acestea nu provin din restructurarea si/sau reorganizarea altor institutii publice, deja existente;
   b) achizitiile pentru realizarea proiectelor finantate din imprumuturi, din fonduri externe nerambursabile si din fondurile de cofinantare si prefinantare aferente, precum si din fonduri provenite din donatii si sponsorizari;
   c) obiectivele de investitii cu punere in functiune dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cu conditia ca in devizul general al lucrarii acestea sa fi fost prevazute ca prima dotare.
   (4) Achizitiile publice aflate in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor definitiva pe baza prevederilor legale in vigoare la data initierii procedurilor respective, numai in conditiile in care autoritatea contractanta a transmis deja, pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, spre publicare anuntul sau invitatia de participare.
   Art. 25. -
(1) Autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 21 pot acorda tichete-cadou si tichete de vacanta personalului din cadrul acestora, cu conditia incadrarii in cheltuielile bugetare aprobate cu aceasta destinatie.
   (2) Autoritatile publice locale pot acorda drepturile prevazute la alin. (1) numai din veniturile proprii ale acestora.
   Art. 26. - Taxa pe valoarea adaugata dedusa potrivit legii pentru realizarea obiectivelor proprii de investitii finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, in cursul anului fiscal, se utilizeaza pentru plati aferente aceluiasi obiectiv de investitii. La incheierea exercitiului financiar, sumele deduse si neutilizate se vireaza la bugetul de stat sau la bugetele locale in conturile si la termenele stabilite prin normele metodologice anuale privind incheierea exercitiului financiar-bugetar si financiarcontabil, emise de Ministerul Finantelor Publice.
   CAPITOLUL III
 Monitorizarea operatorilor economici cu capital unic
sau majoritar de stat
   Art. 27. - Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, va lua masuri suplimentare pentru monitorizarea operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat si a filialelor acestora, sub aspectul incadrarii in programele de reducere a arieratelor, creantelor si pierderilor, precum si a cheltuielilor de personal prevazute prin bugetele de venituri si cheltuieli aprobate potrivit legii, programe propuse de ministere, autoritati ale administratiei publice centrale si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, in subordinea, coordonarea, autoritatea sau portofoliul carora se afla acestia.
   CAPITOLUL IV
 Fondul social
   Art. 28. - Se constituie Fondul social din sponsorizarea ce va fi acordata de producatorii interni si distribuitorii de gaze naturale, care contribuie benevol la constituirea acestui fond, in conformitate cu art. 4 alin. (1) din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 29. -
(1) Pe baza de protocol incheiat intre Guvern, prin Ministerul Economiei si Ministerul Finantelor Publice, si producatorii interni si distribuitorii de gaze naturale care doresc sa contribuie la fond, Fondul social se colecteaza si se distribuie in cursul anului 2009.
   (2) Sumele cu care vor sponsoriza si vor contribui la Fondul social producatorii interni si distribuitorii de gaze naturale sunt, de regula, sume obtinute din majorarea de pret la gazele naturale in cursul anului 2008.
   (3) Sumele prevazute la alin. (1) sunt cheltuieli cu deductibilitate limitata pentru respectivele societati, prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 30. - Colectarea sumelor se realizeaza lunar prin virarea in contul de venituri ale bugetului de stat, numarul xxxxxx "Donatii si sponsorizari", deschis la Trezoreria Statului, pe baza protocoalelor incheiate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
   Art. 31. - Sumele colectate se utilizeaza, prin hotarare a Guvernului, pentru acordarea de ajutoare sociale persoanelor fizice aflate in dificultate.
   CAPITOLUL V
 Masuri in domeniul politicii fiscale
   Art. 32. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Impozit minim
   Art. 18. - (1) Contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizeaza aceste venituri in baza unui contract de asociere, si in cazul carora impozitul pe profit datorat pentru activitatile prevazute in acest articol este mai mic decat 5% din veniturile respective sunt obligati la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri inregistrate.
   (2) Contribuabilii, cu exceptia celor prevazuti la alin. (1), la art. 13 lit. c)-e), art. 15 si 38, in cazul carora impozitul pe profit este mai mic decat suma impozitului minim pentru transa de venituri totale corespunzatoare, prevazute la alin. (3), sunt obligati la plata impozitului la nivelul acestei sume.
   (3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2), sumele corespunzatoare impozitului minim, stabilite in functie de veniturile totale inregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, sunt urmatoarele:
   
+--------------------------------------+---------------------------------------+
| Venituri totale anuale | Impozit minim anual |
| (lei) | (lei) |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|0-52.000 | 2.200 |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|52.001-215.000 | 4.300 |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|215.001-430.000 | 6.500 |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|430.001-4.300.000 | 8.600 |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|4.300.001-21.500.000 | 11.000 |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|21.500.001-129.000.000 | 22.000 |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|Peste 129.000.001 | 43.000 |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
   (4) Pentru incadrarea in transa de venituri totale prevazuta la alin. (3), se iau in calcul veniturile totale, obtinute din orice sursa, inregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, din care se scad:
   a) veniturile din variatia stocurilor;
   b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
   c) veniturile din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor;
   d) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, conform reglementarilor legale;
   e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale;
   f) veniturile realizate din despagubiri de la societatile de asigurare;
   g) veniturile prevazute la art. 20 lit. d)."
   2. La articolul 21 alineatul (3), litera n) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "n) cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii, exclusiv cele privind combustibilul, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere si de administrare ale persoanei juridice, deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane cu astfel de atributii."
   3. La articolul 21 alineatul (4), dupa litera s) se introduce o noua litera, litera t), cu urmatorul cuprins:
   "t) in perioada 1 mai 2009-31 decembrie 2010, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului, cu exceptia situatiei in care vehiculele se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:
   1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;
   2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;
   3. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi."
   4. La articolul 22, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu urmatorul cuprins:
   "(51) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate, se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe, dupa caz."
   5. La articolul 34, alineatele (7) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   "(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), contribuabilii prevazuti la alin. (1) nou-infiintati efectueaza plati anticipate in contul impozitului pe profit la nivelul impozitului minim anual aferent primei transe de venituri totale, prevazuta la art. 18 alin. (3), recalculat in mod corespunzator pentru perioada impozabila respectiva.
   (8) In cazul contribuabililor care in anul precedent au beneficiat de scutiri de la plata impozitului pe profit, conform legii, iar in anul pentru care se calculeaza si se efectueaza platile anticipate nu mai beneficiaza de facilitatile fiscale respective, impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate, este impozitul pe profit determinat conform declaratiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, luandu-se in calcul si impozitul pe profit scutit."
   6. La articolul 34, dupa alineatul (14) se introduc patru noi alineate, alineatele (15)-(18), cu urmatorul cuprins:
   "(15) Pentru anul 2009, contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. b) aplica urmatoarele reguli:
   a) pentru trimestrul al II-lea se compara impozitul pe profit datorat la sfarsitul trimestrului cu impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3), recalculat in mod corespunzator pentru perioada 1 mai-30 iunie 2009, prin impartirea impozitului minim anual la 12 luni si inmultirea cu numarul de luni aferent perioadei respective;
   b) pentru trimestrele al III-lea si al IV-lea se compara impozitul pe profit datorat la sfarsitul fiecarui trimestru cu impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3), recalculat in mod corespunzator pentru trimestrul respectiv, prin impartirea impozitului minim anual la 12 luni si inmultirea cu numarul de luni aferent trimestrului respectiv.
   (16) Pentru anul 2009, contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. a) efectueaza in continuare platile anticipate in contul impozitului pe profit stabilite conform prezentului articol.
   (17) In situatia in care contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. a) au inregistrat in anul 2008 pierdere fiscala, acestia efectueaza plati anticipate in contul impozitului pe profit in suma de o patrime din impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3).
   (18) Pentru anul 2009, contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. a) si alin. (5), pentru definitivarea impozitului pe profit anual, aplica prevederile art. 18 alin. (2) prin compararea impozitului pe profit datorat la sfarsitul anului fiscal cu impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3)."
   7. La articolul 48 alineatul (7), dupa litera l) se introduce o noua litera, litera l1), cu urmatorul cuprins:
   "l1) in perioada 1 mai 2009-31 decembrie 2010, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, cu exceptia situatiei in care vehiculele se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:
   1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;
   2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;
   3. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi."
   8. Articolul 107 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Cota de impozitare
   Art. 107. - (1) Cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor este: 2% in anul 2007; 2,5% in anul 2008; 3% in anul 2009.
   (2) In situatia in care impozitul datorat de microintreprinderi este mai mic decat impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3), acestea sunt obligate la plata impozitului la nivelul acestei sume.
   (3) In aplicarea alin. (2), pentru anul 2009 se au in vedere urmatoarele reguli:
   a) pentru trimestrul al II-lea se compara impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat la sfarsitul trimestrului cu impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3), recalculat in mod corespunzator pentru perioada 1 mai-30 iunie 2009, prin impartirea impozitului minim anual la 12 luni si inmultirea cu numarul de luni aferent perioadei respective;
   b) pentru trimestrele al III-lea si al IV-lea se compara impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat la sfarsitul fiecarui trimestru cu impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3), recalculat in mod corespunzator pentru trimestrul respectiv, prin impartirea impozitului minim anual la 12 luni si inmultirea cu numarul de luni aferent trimestrului respectiv."
   9. La articolul 141 alineatul (2), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "g) livrarile de bunuri care au fost afectate unei activitati scutite, in temeiul prezentului articol, daca taxa aferenta bunurilor respective nu a fost dedusa, precum si livrarile de bunuri a caror achizitie a facut obiectul excluderii dreptului de deducere, conform art. 145 alin. (5) lit. b) si art. 1451".
   10. Dupa articolul 145 se introduce un nou articol, articolul 1451 "Limitari speciale ale dreptului de deducere", cu urmatorul cuprins:
   "Limitari speciale ale dreptului de deducere
   Art. 1451. - (1) In cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, nu se deduce taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor acestor vehicule si nici taxa aferenta achizitiilor de combustibil destinat utilizarii pentru vehiculele care au aceleasi caracteristici, aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile, cu exceptia vehiculelor care se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:
   a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;
   b) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;
   c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane, instruirea de catre scolile de soferi, transmiterea folosintei in cadrul unui contract de leasing financiar sau operational;
   d) vehiculele utilizate in scop comercial, respectiv in vederea revanzarii.
   (2) Prin achizitie de vehicule, in sensul alin. (1), se intelege cumpararea unui vehicul din Romania, importul sau achizitia intracomunitara a vehiculului.
   (3) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica pentru avansurile care au fost achitate inainte de data de 1 mai 2009 pentru valoarea totala sau partiala a vehiculelor rutiere motorizate, daca livrarea acestora intervine dupa data de 1 mai 2009 inclusiv.
   (4) Prevederile prezentului articol se aplica pana la data de 31 decembrie 2010 inclusiv.
   (5) In cazul vehiculelor exceptate potrivit alin. (1) se vor aplica regulile generale de deducere stabilite la art. 145 si art. 146-1471."
   11. La articolul 1561, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (6 Înapoi la lista articole

Copyright © 2016 - Fort-Romania